Polityka Ochrony Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Przesyłamy informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Hydrofil

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Hydrofil  , z siedzibą 38-440 Iwonicz, ul. Floriańska 143A .Za „Dane osobowe” uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

BEZPIECZEŃSTWO

Wdrożyliśmy środki, aby zabezpieczyć dane osobowe przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym użyciem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa. Wdrażamy nasze wewnętrzne zasady, procedury i realizujemy szkolenia obejmujące ochronę danych, ich bezpieczeństwo i poufność.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Hydrofil Władysław Kielar  zbiera i przetwarza dane na potrzeby prowadzonej działalności, w związku z oferowanymi i realizowanymi usługami. Są to dane kontaktowe i osobowe niezbędne do realizacji trwających i przyszłych umów, w tym również związane z jakością świadczonych usług oraz bezpieczeństwem ich realizacji. Hydrofil   nie zbiera i nie przetwarza innych danych, które nie są konieczne do realizacji umowy. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem koniecznym do realizacji umów na usługi oferowane przez Hydrofil

Analogicznie znajduje to zastosowanie w przypadku umów zawartych pomiędzy Hydrofil   a Dostawcami.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Hydrofil  przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą lub z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą, w tym do:

 1. świadczenia, utrzymywania i ulepszania usług;
 2. zapewnienia właściwej obsługi Klienta;
 3. obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 4. kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem usług;

 

Ponadto przetwarzanie jest niezbędne dla dopełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Hydrofil   z tytułu zrealizowanych umów (np. zasady podatkowe, przechowania dokumentów i zapisów księgowych), jak również ze względu na realizacje zadań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w tym np. planowanie i organizacja pracy, raportowanie oraz przeprowadzanie analiz.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, archiwizacyjnych. Maksymalny okres przechowywania wynosi 10 lat od zakończenia wykonania umowy.

Dane osobowe pozyskane w celach marketingowych oraz w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przechowywane są do momentu odwołania zgody przez Ciebie wobec takiego przetwarzania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM

Powierzamy dane osobowe innym podmiotom tylko wówczas, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W odpowiednich umowach zawieramy postanowienia dotyczące środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych i zachowania poufności. W związku z tym Twoje dane mogą być przekazywane:

 1. podmiotom współpracującym z nami, które udzielają nam wsparcia przy świadczeniu usług i wykonują czynności związane z ich realizacją;
 2. podmiotom zewnętrznym, które obsługują i zarządzają naszymi wewnętrznymi systemami IT;
 3. organom nadzorczym, w odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji, jeżeli ujawnienie jest zgodne lub wymagane przez obowiązujące prawo, regulację, proces prawny lub wniosek rządowy;

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Zgodnie z obowiązującym prawem osoby fizyczne posiadają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a administrator odpowiada za ich realizację. W sytuacji, gdy Hydrofil Władysław Kielar  jest administratorem danych i decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych, informujemy o Twoich prawach:

 1. prawo dostępu do danych osobowych – osoby fizyczne mają prawo dostępu do swoich danych, które jako administrator przechowujemy;
 2. prawo do sprostowania danych – jeśli Twoje dane są nieaktualne lub nieprawidłowe;
 3. prawo do usunięcia danych – jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub nie wyrazisz zgody na dalsze przetwarzanie danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania – jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na czas pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych lub ich zgodności;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu – w dowolnej chwili, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu;

W przypadku wyrażenia chęci skorzystania z tych praw, prosimy wysłać e-mail na adres biuro@filtracyjny.pl .

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego.